Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu nubo.expert

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin serwisu internetowego działającego pod domeną nubo.expert (zwanego dalej „Serwisem”) określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administratorem Serwisu jest Prociv Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-576), ul. Czerniawska 2A/27, NIP: 8971776931, REGON: 021669296 – zwana w dalszej części również „Administratorem” lub ,,Usługodawcą’’. W zakresie przetwarzania danych osobowych Prociv jest również Administratorem Danych Osobowych („AD” lub „ADO”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@prociv.com.
 3. Regulamin udostępniony jest użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu.
 4. Serwis działający pod domeną nubo.expert jest serwisem internetowym (Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą przeglądać zamieszczone materiały, a także dodawać pod nimi komentarze. Administratorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy, które zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu innych Użytkowników Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który zamieścił dany komentarz.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo dodawania materiałów w ramach Serwisu.
 6. Treści zamieszczane w serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 7. Dostęp do treści Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie wcześniejszą zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany. 

§2 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. 
 2. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:
 1. niezamieszczania w Serwisie komentarzy zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy itp., 
 2. działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz prawa do prywatności,
 3. niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, 
 4. niedodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami. 

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu, 
 2. treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów,
 3. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Portalu, 
 4. udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
 2. natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów, 
 3. natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, 
 4. zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. 

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ RYZYKA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie stron www, np. Mozilla Firefox w wersji 60 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 67 i wyższych, lub Microsoft Egde w wersji 42 i wyższych, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującą szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie. 
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

§5 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.

§6 REKLAMACJE

 1. Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres @ Administratora biuro@prociv.com lub listownie na adres pocztowy Administratora.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).  
 6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

§7 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji usług przez Administratora, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google ) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook i Google – zgodnie z regulaminem Facebook / Google i ustawą z 10 maja 2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora i jego Partnerów, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook –  zgodnie z regulaminem Facebook oraz w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania oraz do złożenia sprzeciwu. Odpowiedni wniosek należy wysłać na adres: rodo@prociv.com.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora i jego Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail, w tym e-mail z konta Facebook lub Google) informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczenie to stanowi zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 powołanej Ustawy i potwierdza zgodę udzieloną w ramach akceptacji regulaminu Facebook i Google.
 5. Szczegółowe kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika zostały opisane w dokumencie RODO dostępnym w Serwisie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji. 
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.